REGULAMIN KONKURSU DLA FARMACEUTÓW

(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
  a) „Organizator” – NETTLE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Hubskiej 44, 50-502 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000404062, NIP: 8992569522, REGON: 020303914, nr BDO: 000407129, wysokość kapitału zakładowego: 10.001.330,00 zł (kapitał wpłacony w całości);
  b) „Fundator” – Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512627, REGON 147287690, NIP 525-25-89-064, BDO 000013026 kapitał zakładowy 2 000 000 zł,
  c) ,,Quiz” lub „Konkurs” – prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym Regulaminie;
  d) „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie;
  e) „Nagroda” – wygrana obejmująca świadczenie niepieniężne, które Organizator wydaje Uczestnikowi (zwycięzcy) na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik zależy od przypadku, ani nie jest żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki Uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego e-dtp.pl.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.
 4. Konkurs trwa od 05.10.2022 roku do 17.10.2022 roku.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia trwania konkursu.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 7. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W QUIZIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, będąca farmaceutą i legitymująca się numerem PWZ, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3 poniżej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Quizie jest posiadanie aktualnego numeru licencji PWZ, zaakceptowanie przez Uczestnika warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Konkursie akceptują niniejszy regulamin.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem i Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z Uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji w wiadomości prywatnej na adres mailowy redakcja@e-dtp.pl.
 5. Wycofanie z Konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest edukowanie branży farmaceutycznej na temat sposobu użytkowania glukometrów ACCU-CHEK.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie e-dtp.pl. Na stronie głównej serwisu e-dtp.pl, w części „STREFA APTEKI”, zostanie umieszczony Quiz z zadaniem konkursowym. Zadaniem Użytkownika jest wybrać prawidłowe odpowiedzi na 5 pytań spośród wariantów a, b, c, d lub e (liczba odpowiedzi do wyboru, może być rożna w zależności od pytania). W pytaniach konkursowych może być poprawna więcej niż jedna odpowiedź.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w terminie do 3 dni od zakończenia Konkursu. O zwycięstwie decyduje kolejność napływania poprawnych odpowiedzi. Nagradzanych jest 10 pierwszych prawidłowych zgłoszeń Uczestników.
 2. W ciągu trwania całego Konkursu Organizator przewiduje wydanie dziesięciu nagród rzeczowych, które są sponsorowane przez Fundatora.
 3. Nagrody przyznawane przez Organizatora to: powerbanki marki HAMA.
 4. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w Konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 10% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 5. O wygranej zwycięzca Konkursu powiadomiony będzie przez wiadomość prywatną wysłaną na podany przez Uczestnika adres mailowy.
 6. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi zwrotnej na wiadomość prywatną wysłaną przez redakcję serwisu e-dtp.pl. Odpowiedź powinna zawierać dokładny adres wysyłki, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy i powinna być wysłana nie później niż w terminie 7 dni od elektronicznego powiadomienia Uczestnika.
 7. Dalszy kontakt z zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości mailowe.
 8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 9. Nagroda będzie wysłana pocztą kurierską w okresie 14 dni od przesłania kompletnych danych adresowych przez zwycięzcę Konkursu. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
  a) Odmówi przyjęcia nagrody,
  b) Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, pomimo kilku prób kontaktu z Uczestnikiem,
  c) Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody
 10.  Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 11. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt z Organizatorem może nastąpić bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: iod@nettle.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora w postaci przeprowadzenia i organizacji Konkursu oraz realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane dalszym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, przy czym podmioty te mogą przetwarzać tak powierzone dane na podstawie zawartej z Organizatorem umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. 
 5. Decyzje dotyczące Uczestników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
 7. Uczestnikowi przysługuje (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa):
  i. prawo dostępu do swoich danych;
  ii. prawo do sprostowania danych;
  iii. prawo do usunięcia danych;
  iv. prawo ograniczenia przetwarzania danych
  v. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Konkurs dla farmaceutów”.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni roboczych od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 8. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2022 r.