Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Opublikowane rozporządzenie poszerza zakres czynności farmaceuty o przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych do szczepień oraz o wykonywanie niektórych badań diagnostycznych. Kursy kwalifikacyjne są nową formą kształcenia ustawicznego farmaceutów.

W dniu 5 września w Dzienniku Ustaw nr 2020 poz.1860 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów określające zakres problematyki kursów, sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs, sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu oraz wzór zaświadczenia potwierdzający odbycie kursu, uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych, a także mając na celu uwzględnienie obiektywnych kryteriów weryfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych podczas tego kursu.

Tym samym Minister Zdrowia doprecyzował zapisy zawarte w art. 44 pkt 2 ustawy o zawodzie farmaceuty, dotyczący aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo m.in. w kursach kwalifikacyjnych. Kursy kwalifikacyjne zostały także opisane w art.75 ustawy o zawodzie. Mają one na celu uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Jest to nowość w stosunku do wcześniej prowadzonych form szkoleń ustawicznych, do których do tej pory zaliczały się szkolenia specjalizacyjne oraz studia podyplomowe.

Ciekawa jest tematyka opublikowanych kursów kwalifikacyjnych. Z jednej strony potwierdza ona możliwości przeprowadzania przez farmaceutów szczepień w zakresie COVID-19 i grypy, a także wprowadza nowy obszar dla farmaceutów, czyli niektóre badania diagnostyczne.

Kursy kwalifikacyjne zawarte w ww. rozporządzeniu obejmują następującą problematykę:

 • przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19;
 • przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania szczepień, do których farmaceuta jest uprawniony na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • wykonywania następujących badań diagnostycznych:
  a) badania podstawowych parametrów życiowych: ciśnienia krwi, tętna, pulsu oraz saturacji krwi,
  b) pomiaru masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczania wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) i stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio),
  c) testu stężenia glukozy we krwi,
  d) kontroli panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy),
  e) szybkiego testu do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter – testu z krwi.

W celu zakwalifikowania farmaceuty do odbycia kursu kwalifikacyjnego jednostka szkoląca, o której mowa w ustawie o zawodzie farmaceuty lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, powołują komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne. Farmaceuta składa do organizatora kursu wniosek o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w terminie podanym na stronie internetowej organizatora kursu. Do wniosku farmaceuta dołącza kserokopię lub elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 12-miesięczny staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku. Do odbycia kursu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna dopuszcza farmaceutów według kolejności zgłoszeń, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych. Kurs kwalifikacyjny może być realizowany w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem. Każdy kurs kończy się egzaminem.

Rozporządzenie wweszło w życie w dniu 20.09.2022 r.

Opracowanie

mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Centrum Informacji o Leku

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.