błędy w recepcie, leki RX

Błędy w recepcie- co zrobić w przypadku wzajemnie wykluczających się oznaczeń?

Błędy w recepcie zdarzają się dość często. Mogą dotyczyć danych dotyczących dawkowania leku, wielkości i ilości opakowań, jak również oznaczeń poziomu odpłatności.
W związku z wątpliwościami związanymi z obowiązującym od nowego roku rozporządzeniem, Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym podpowiada jak zrealizować receptę, na której są wykluczające się oznaczenia.

Wykluczające się wzajemnie oznaczenia na recepcie

Co robić, gdy na recepcie lekarz oznaczył, że przepisywany lek jest poza zakresem refundacji, a jednocześnie podał kod uprawnienia dodatkowego?

 „W przypadku wystąpienia takiego zbiegu przyjmuje się, że na recepcie nie występuje to oznaczenie dodatkowe, a pacjent otrzymuje lek ze 100% odpłatnością”  – wyjaśnia Minister Zdrowia.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji recept, związanymi z treścią obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) resort zdrowia w komunikacie informuje, że w przypadku, w którym na recepcie występuje łącznie wskazanie, że:

  1. lek przepisywany jest poza zakresem refundacji poprzez zastosowanie oznaczenia „X” albo 100%, o którym mowa w art. 96a ust. 8 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
  2. oraz kod uprawnienia dodatkowego określony w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia, za wyjątkiem kodów „IB” oraz „WE”, jak również kodu „ZK” – w przypadku przepisania na recepcie nieobjętego refundacją ze środków publicznych, ale wydawanego bezpłatnie, leku wymienionego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098)

    realizacja takich recept powinna odbywać się wyłącznie za pełną odpłatnością.


Par. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept stanowi, że w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, w przypadku jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano.

Intencją tego zapisu było odniesienie tego oznaczenia do kodu uprawnienia dodatkowego. Niezależnie od powyższego, Minister Zdrowia wskazuje, że w przypadku, w którym intencją osoby wystawiającej receptę jest, aby recepta została zrealizowana przez pacjenta pełnopłatnie (gdyż przepisany na niej produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, choć co do zasady refundowany, to jednak przepisywany jest poza zakresem wskazań refundacyjnych), osoba taka nie powinna wpisywać kodu uprawnienia dodatkowego.

Co to jest uprawnienie dodatkowe?

Uprawnienie dodatkowe jest uprawnieniem do refundacji, a zatem dotyczyć może jedynie przypadku, w którym produkt leczniczy faktycznie przysługuje pacjentowi ze zniżką, czyli przepisywany jest w zakresie tejże refundacji, a nie poza nią.

Jeśli pacjent ma wystawione oznaczenie „ X/100%” nie może  skorzystać z uprawnień ustawowych i ponosi pełną odpłatność za lek. Gdyby faktycznie przysługiwała mu preferencja w tym zakresie musiałby ponownie wrócić do lekarza po nową receptę wystawioną w sposób prawidłowy, co wpływa negatywnie na działalność systemu ochrony zdrowia.

Błędy w recepcie nie powinny się zdarzać

Minister Zdrowia wskazuje osobom uprawnionym do wystawienia recept, iż ich obowiązkiem jest prawidłowe stosowanie przepisów prawa dotyczących preskrypcji recept, w tym zwrócenie uwagi na właściwe używanie oznaczeń dodatkowych tak, by w praktyce nie pojawiały się recepty z wzajemnie wykluczającymi się oznaczeniami, sprawiające trudności w interpretacji takiej recepty, a w konsekwencji pozbawiające pacjenta uprawnień ustawowych do preferencyjnej odpłatności za leki.

Cała treść komunikatu: Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie niektórych przepisów stosowanych do realizacji recept


za: Rynek Aptek

Polecane

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu e-dtp.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.